Verslag van de Voorlichtingsavond

Middelbaar Onderwijs Regio Deventer

13 januari 2011

ll = leerling(en)

hb=hoogbegaafd(heid)

Welkom door Remke Ligtvoet, HORDe

Elke spreker krijgt 5 minuten.

Na de presentaties is er een koffiepauze. Daarna is er een markt waarop de sprekers klaar staan om vragen van de aanwezigen te beantwoorden.

Deelnemende scholen:

Etty Hillesum Lyceum-Boerhaave Deventer 

De Waerdenborch Holten

Isendoorn College Warnsveld

Olympus College Arnhem

Stedelijk Lyceum Zutphen

Thomas a Kempis College Zwolle

Gymnasium Apeldoorn

Etty Hillesum Lyceum Deventer – Het Stormink 

 

Etty Hillesum Lyceum-Boerhaave Deventer

Dhr Menny Vellener, directeur Boerhaave

Wat is er al op de Boerhaave:

  • Gymnasium vanaf klas 1.
  • Masterclass voor leerlingen van groep 7 en 8.
  • Beta-plusprogramma voor klas 1 en 2.
  • First Certificate Cambridge English voor klas 2 en 3.
  • Masterclass tekenen voor klas 3
  • Talentengroep: voor ll met sportieve en culturele talenten, faciliteren en ondersteunen
  • Orkest

 Wat hebben we de afgelopen 10 maanden gedaan?

Contact zoeken met het basisonderwijs en de ontwikkelingen die daar zijn ingezet door Syliva Drenth, deskundige op het gebied van hb.

Deelname aan kenniskring van Sine Limite op het gebied van hoogbegaafdheid, zodat er aansluiting is met hetgeen zich afspeelt binnen de basisscholen.

Samenwerking met Het Stormink.

 Strategische Keuze: Meesterklas vanaf 1-8-2011

Voor hoogbegaafde en hoogintelligente ll: voor degenen die nu goed functioneren binnen het basisonderwijs, maar ook voor ll die zijn vastlopen binnen het basisonderwijs.

Lessen worden gegeven door een speciaal daartoe opgeleid docententeam.

Met het oog op de vervolgstudie in de bovenbouw.

Uitgangspunt is het basispakket aan onderwijs in het atheneum/gymnasium. De wijze waarop dit wordt aangeboden is toegesneden op de doelgroep.

terug naar lijst 

De Waerdenborch Holten

Dhr Jeroen de Ruiter, sectordirecteur

 Brede streekscholengemeenschap.

VBMO, Havo en Atheneum in een school.

Passend onderwijs voor alle ll binnen de school. Er is maatwerk, voor iedere individuele ll. Daarnaast is er een verdieping en een verbredingsprogramma voor VWO-ll. Er is Latijn en het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’: open opdrachten waarbij de ll een technisch ontwerp maken. Mensen uit het bedrijfsleven en hogescholen ondersteunen de ll bij het maken van een presentatie.

Na het eerste jaar kiezen zij: gymnasium, technasium of de kunst en cultuurstroom. Deze keuze bepaalt het onderwijs tot het einde van de school.

Voorbeelden van projecten binnen het technasium: Mobiele sta-ophulp, een vleermuizenschuilplaats, treinovergangen.

 Er wordt in een werkgroep nagedacht over ‘de toppers’, over de vraag of er een speciale klas moet komen voor hoogbegaafde ll. Daar hoort een bepaalde aanpak bij. Op zijn vroegst start de klas in het schooljaar 2012-2013.

In Holten zijn er fundamenten van het kasteel De Waerdenborch:

De Waerdenborch – het fundament voor ieder talent!

terug naar lijst  

Isendoorn College Warnsveld

spreeksters: mw. Sissy Hubers en mw. Hendri Schut

 School voor VMBT-T, Havo, VWO. Katholieke school.

Drie peilers: warmte (pedagogisch), weten (didactisch) en waarde (ethisch).

De mentor is de spil in het onderwijs in het eerst jaar.

Er is een traject denkvaardigheden, leren vanuit de eigen vaardigheden. Het sociaal-emotioneel welbevinden komt aan de orde binnen mentorlessen. Er is een ortho-pedagoog, er zijn korte lijntjes binnen de school.

Sinds 2000 is er ook een tweetalige afdeling Havo en Vwo. Hier wordt de helft van de vakken in het Engels aangeboden. De ll worden ondergedompeld in het Engels. De methoden komen uit Engeland of Amerika. Voor alle ll is dit een hele kluif. Daarnaast krijgen ze conversatielessen en internationale (uitwisselings)programma’s.

 Via de mentor kunnen ll die meer uitdaging willen en reguliere lessen kunnen missen aangemeld worden voor het programma expens. Dit is een verbredings- en verdiepingsprogramma. De ll is bezig met zijn eigen project, onder begeleiding. In overleg met ouders, mentor, afdelingsleider. Het lesprogramma komt niet te vervallen. De ll volgt het gewone programma. Maximaal kunnen er twee lessen per week komen te vervallen.

Er zijn mooie resultaten. De ll zijn heel erg geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen. De ll worden begeleid, maar zo min mogelijk gestuurd. De ll kiest zijn eigen onderwerp en zijn eigen project, voorbeelden zijn: het leren van Grieks of Chinees en het ontwerpen van een stad. Hij wordt ondersteund door een docent of door een lid van het speciale expens-team.

terug naar lijst  

Olympus College Arnhem

spreekster: mw. Erna Terpstra

 OPUS is een aparte afdeling binnen het Olympus College. Er is 3 jaar ervaring met hoogbegaafde ll. De intelligentie van de ll wordt gekoesterd en uitgedaagd. Er is heel veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de ll.

Er is prikkelend en uitdagend onderwijs, toegesneden voor de hb ll.

Er is veel aandacht voor vaardigheden als structureren en plannen, maar ook het inleven in andermans gevoelens. Er is een veilig klimaat waar ze zichzelf mogen zijn, full time hoogbegaafd.

Drie jaar geleden is het hele docententeam naar Amerika gegaan naar een school in Detroit, Michagan. De filosofie gaat om een zelfrealisatie. De persoon van de ll moet zoveel mogelijk worden ontwikkeld. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid en respect staat centraal. We leven in een maatschappij waar we elkaar nodig hebben. De school in Amerika bestaat al 60 jaar, met succes.

Persoonlijke ontwikkeling: de coach is verantwoordelijk, persoonlijke doelen stellen, leren leren, leren zelf beslissingen te nemen, de docent bespreekt de beste leerroute. De moderne vreemde talen worden gegeven door native speakers. Het vakaanbod bestaat uit het VWO-curriculum, maar het wordt in kortere tijd gegeven. De extra tijd wordt besteed aan coaching. In leerjaar 1 beginnen we al met peergesprekken. De docenten zijn gespecialiseerd en gemotiveerd.

 Op dit moment werken we aan een uitwisseling met Amerika.

 terug naar lijst

Stedelijk Lyceum Zutphen

Dhr Marko Otten

 “Daar voel je je thuis.”

Het Stedelijk Lyceum is een van de scholen die is voortgekomen uit het Stedelijk Daltoncollege. Het Stedelijk Lyceum is al jaren een Begaafdheidsprofielschool en heeft docenten tot specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid opgeleid.

 We willen wat doen voor hb kinderen zonder daar aparte groepen van te maken. Elke dag begin je met een mentoruur, gevolgd door een daltonuur. Mentoruren zijn begeleidingsuren. In de daltonuren wordt gewerkt aan daltontaken, met verschillende zwaartes. We begeleiden ze naar een grote mate van zelfstandigheid om de taken te doen. We bieden ze aparte uitdagingen.

Er komt een pilot tweetaligheid per het volgende schooljaar. Er is een musicalstroom (dans, muziek, acteren) en een sciencestroom. Er is een plusvariant. Er is een ouderpanel met ouders van hb kinderen dat met ideeën en feed back komt. Er komt een vak Chinees, koken en debatteren. Koken om juist aandacht te geven voor sociale en praktische vaardigheden. Er is sprake van flexibiliteit in vakken door jaren heen, maar ll blijven wel in de eigen klas zitten.

terug naar lijst 

Thomas a Kempis College Zwolle

mw Kirsten Brand en mw Mieke Waardenburg

Er is een high potentialtraject.

Het TK College is een katholieke school met aandacht voor zingeving: aandacht voor elkaar en respect voor elkaar. Kwalitatief goed onderwijs. De 1e en 2e klas zijn opgebouwd volgens ‘dynamische dakpannen’. Het is een brede scholengemeenschap. LOOT-school voor zeer sportieve kinderen. Jenaplan voortgezet onderwijs.

Er is een sterk mentoraat (max. 14 kinderen per mentor). Je kan een vak op hoger niveau doen, behalve op het gymnasium. Er is een programma ‘ontdek je talent’. De eerstejaars kunnen kiezen tussen schaken, fotografie. Vanaf volgend jaar is er een gymnasiumklas.

 Aan het begin van het jaar testen we elke ll. Als blijkt dat de ll meer aan kan, mag hij meedoen met het high potentialprogramma. Dat kan ook als later blijkt dat hij meer kan. Er is een coach die de ll elke week zien. Ze kiezen een project waarmee ze alleen of samen met een ander aan de slag gaan. Er is een high potentiallokaal, waar ll aan hun project kunnen werken. Voorbeelden van projecten: voorjaarscollectie mode, animatiefilm, technische tekening over een geweer.

terug naar lijst 

Gymnasium Apeldoorn

spreekster: mw. Tilly Uil

 Dhr. Erwin Hudepohl is teamleider van de onderbouw, maar kon hier niet zijn ivm ziekte.

Het is een categoraal gymnasium. Wij doen een heleboel niet. Wij hebben geen aparte projecten, geen aparte klassen of aparte vakken. Wij doen wel een heleboel andere dingen. Wij zijn tien jaar bezig met het hb beleid en we hebben ervoor gekozen om een bijzonder aanbod in integreren in het reguliere aanbod.

Wij nemen twee testen af bij nieuwe ll: de IST en de SAQI. Zo ontstaat er inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de ll en kan de school uitdaging en ondersteuning bieden. Latijn en Grieks worden aangeboden in klas 1. Er is Cambridge Engels. Dit jaar zijn vier van de vijf eerste klassen Cambridge klassen. Er is differentiatie binnen de vakken. Per vak moet er gedifferentieerd kunnen worden. De ll die het aankunnen krijgen extra verdieping en degenen die het nodig hebben extra ondersteuning. We splitsen de ll tijdens de les.

Wij bieden een Minerva-programma. Ll kunnen ondersteuning krijgen voor taal, wiskunde, studievaardigheden. Anderen kiezen uit de  capita selecta. Dit is een jaarlijks variërend programma van uitdagende lesstof variërend van Russisch, debatteren tot hoe repareer ik mijn fiets.

Er zijn verder in januari lessen voor groep-8ers

 Het is een homogene groep, alleen gymnasium, een kleinschalige groep, uitdagend en hoogstpersoonlijk. Er is een veilige sfeer.

terug naar lijst 

Etty Hillesum Lyceum Deventer – Het Stormink

mw. Afra Boots

Het Stormink is een nieuwe school, bestaat 5 jaar. Het is een brede onderbouwschool voor onder meer atheneum. Binnen Deventer kun je jaar het gymnasium binnen de Boerhaave, of voor het atheneum op het Stormink.

Een advies is: ga naar de scholen, ga het voelen en kijk wat het kind prettig vindt.

Dit schooljaar zitten bij ons in het eerste leerjaar drie hb kinderen, waar er een van is, waar ouders en kind geen aparte begeleiding willen. De anderen twee ll krijgen wel een intensieve begeleiding.

Er zijn homogene atheneumklassen, er zijn dus gelijkgestemde kinderen. Er worden 15 vakken aangeboden, waaronder Cambridge English. Een aantal dingen van het Boerhaave is ook van toepassing om het Stormink. Er zijn ook de talentengroepen zoals op het Boerhaave.

We starten met een gewenningsperiode om te landen (1ste zes weken)

Tot de kerst gaat al onze aandacht uit naar het aanbrengen van goede studievaardigheden. In de tweede helft van het schooljaar gaan we binnen enkele reguliere lessen projectmatig werken voor hb lln (aan de hand van een portfolio).

Er zijn periodes van lessen. Tussen de periodes worden er activiteiten georganiseerd buiten de school, bijvoorbeeld in het kader van de rivieren. Rijkswaterstaat is bezocht, evenals de gemalen. Hb kinderen kregen hierbij een aparte rol.

 Er zijn keuze werktijduren. De ll kan kiezen uit sport, kunst, cultuur. Wij vinden een brede ontwikkeling belangrijk. Wij kiezen niet voor een uitzonderingspositie. Al onze mentoren moeten geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid. Ook de ll begeleiders gaan geschoold worden om de hb ll te kunnen begeleiden op sociaal emotioneel gebied.  We zijn aan het kijken of ll elkaar ook kunnen helpen. Er vindt regelmatig overleg met ouders en leerlingen plaats.

 We willen recht doen aan ieder individu en willen aan alle leerlingen een uitdagende schooltijd bieden.

terug naar lijst  


 

  

Verslag van de voorlichtingsavond voortgezet onderwijs georganiseerd door HORDe

Deventer, 14 januari 2010

 

Welkom

Remke L., voorzitter HORDe

HORDe is een platform van ouders met een hoogbegaafd kind.

We hebben verschillende scholen van het voortgezet onderwijs uitgenodigd voor een presentatie. Deze scholen staan in Deventer of in de regio. Ze zijn allemaal goed te bereiken vanuit Deventer.

Het gaat om de volgende scholen: 

*Etty Hillesum Lyceum Deventer, de Boerhaave

*Etty Hillesum Lyceum Deventer, het Stormink

*Etty Hillesum Lyceum Deventer, het Vlier

*Stedelijk Daltoncollege Zutphen

*Gymnasium Apeldoorn

*De Waerdenborch Holten

*Carolus Clusius Zwolle

Hieronder volgt per school een samenvatting van de presentatie.

Etty Hillesum Lyceum Deventer

mevrouw Marianne Volp, voorzitter centrale directie

Mw Volp introduceert de sprekers van de verschillende locaties van het Etty Hillesum Lyceum: Boerhaave, Stormink en Het Vlier

Etty Hillesum Lyceum Deventer, de Boerhaave

de heer Menny Vellener, directeur

De Boerhaave is een school voor de klassen 1-3 HAVO, atheneum, gymnasium. De Boerhaave heeft een grote verbouwing ondergaan en is qua inrichting erg opgeknapt. 

Wat is er al?

Er is een bloeiend gymnasium.

Verder is het onderwijs op vergelijkbare wijze als op het atheneum.

Er is een masterclass voor leerlingen van groep 7 en 8. De kinderen worden alvast geïntroduceerd op onze school.

Onze leerlingen kunnen een beta plus programma volgen. Dit zijn vakken die een relatie hebben met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Dit is bovenop het gewone lesprogramma. Ze kunnen Engels op een iets hoger niveau volgen, en sluiten dat met een diploma aan het einde van het derde jaar af. Verder kun je in de derde klas een masterclass tekenen volgen. Daarnaast is er een talentengroep voor leerlingen die zich intensief bezig houden met dans, muziek, sport of theater. Zij worden begeleid zodat ze hun activiteiten kunnen ontplooien, zonder dat hun schoolprogramma daaronder lijdt.

Tot slot: we zijn trots op ons orkest. 44 leerlingen repeteren wekelijks, het eerste halfjaar op de Boerhaave. Het orkest wordt ingezet op evenementen die op school plaatsvinden.

Wat is er in ontwikkeling?

23 sept was het Etty Hillesum Lyceum (EHL) gastheer voor leerkrachten van basisonderwijs in Deventer e.o. Daar zijn de eerste contacten gelegd met het basisonderwijs dat al wat langer bezig is met het thema hoogbegaafdheid. Er is gesproken over aansluiting tussen het basisonderwijs en het EHL. Deze contacten helpen om een programma op te zetten en dit verder te ontwikkelen, samen met het Stormink. Dat doen we samen met Sylvia Drent, deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid.

Wij kennen individuele leertrajecten voor kinderen die een speciale aanpak nodig hebben binnen de school.

Wat gaat er komen?

2009-2010 een geheel vernieuwd schoolplan waar hoogbegaafdenbeleid een belangrijke rol in gaat spelen. We hebben een collectieve ambitie geformuleerd: talenten ontwikkelen en excelleren. Dit moet zich nog ontwikkelen tot iets concreets. We richten ons wel op hoogbegaafde leerlingen in de volle breedte, die goed presteren, die minder presteren en met andere kenmerken. Dat leidt pas tot concrete acties in het schooljaar 2010-2011. Tegen mei van dit jaar moeten de plannen wel concreter zijn. Er moet sprake zijn van een doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Etty Hillesum Lyceum Deventer, het Stormink

mevrouw Teja Broekhuijsen, lid van de schoolleiding

Het Stormink is een brede doorstroomschool, van basis tot en met atheneum, er is geen gymnasium. Vanaf 2005 zitten wij in een gloednieuw gebouw. We zijn begonnen ons te oriënteren op hoogbegaafde leerlingen. Daartoe hebben we contact gezocht met scholen voor voortgezet onderwijs die al ervaring hebben op dit gebied, met basisscholen en met deskundigen, waaronder Sylvia Drent. Wij zijn gekomen tot een stappenplan dat zinvol is voor hoogbegaafde  leerlingen. Het stappenplan als geheel is nieuw, er is sprake van een pilot. We hebben wel ervaringen met onderdelen.

Leerlingen worden gescreend naar de vraag of er volgens de basisschool sprake is van een hoogbegaafde leerling. Daarna volgt een gesprek met de hoogbegaafde leerling en zijn/haar ouders, onder meer over de gegevens in het dossier. Naar aanleiding van het gesprek komen wij tot een persoonlijk plan, geschreven door onze orthopedagoog die deskundig is op het gebied van hoogbegaafdheid. In het dossier wordt beschreven waar uitdagingen liggen binnen de school, waar de kennis en vaardigheden van de leerling liggen en de afspraken over ondersteuning. In dit kader kan heel veel. Wat we zeggen, doen we ook.

Vervolgens wordt de leerling uitgenodigd voor een kennismaking op het Stormink, omdat de situatie in het vo heel anders is dan op de bs. Onze ervaring is dat juist deze leerlingen gebaat zijn bij het weten hoe dingen gaan, hoe het zit. De leerling kan een module ‘werktijduur’ volgen op Het Stormink. Dat vindt plaats tussen mei en de vakantie. Die module is altijd uitdagend, dwz verdiepend en verbredend. De leerlingen moeten veel zelfstandig doen en ook in samenwerking met anderen. De leerling krijgt hier ook een beoordeling over. We plaatsen de hoogbegaafde  leerling vervolgens in een reguliere klas. We ondersteunen ze tegelijkertijd in hun sociale context. De begeleider bewaakt het persoonlijk plan. De begeleider heeft kennis van hoogbegaafdheid en verdiept zich daarin. De begeleiding is op maat. Die gaat o.a. over de uitdagende mogelijkheden, b.v. Cambridge Engels, robotica, een project samen met natuurkunde, informatica en techniek, een speciale schrijfmethode bij Nederlands. Wij zijn ook erg benieuwd naar de eigen talenten van de leerling. Eenderde deel van ons reguliere programma is geschikt om te verdiepen en verder uit te dagen. De eerste rapportage in november komt met cijfers, een beoordeling van de vaardigheden en een waardering voor de werktijduren. De begeleiding blijft vervolgens bestaan, naar de behoefte van de leerling.

Etty Hillesum Lyceum Deventer, het Vlier

de heer Arno Jansen, directeur

Het Vlier is een bovenbouwschool voor zowel de Boerhaave als het Stormink. “Je bent de enige aanbieder en dat schept verplichtingen. Je moet alles zijn voor iedereen. We willen leerlingen niet uitsluiten, maar insluiten. We maken geen aparte klassen. Het Vlier heeft voldoende te bieden voor alle leerlingen.”

Hoe?

Er is een groot en breed vakkenaanbod, waaraan leerlingen met veel verschillende interesses aan kunnen deelnemen. Leerlingen moeten de vakken kunnen kiezen in het vrije deel die ze willen. Leerlingen mogen zo veel mogelijk vakken kiezen in het vrije deel als ze willen. We kunnen daar niet altijd een rooster op maken, maar als je het wilt, vind je je weg daarin.

45 % van de atheneumleerlingen kiezen meer vakken dan verplicht.

Er zijn extra modules, bv quantumtheorie, weerkunde, sterrenkunde. Als mensen een goed idee hebben, is daar ruimte voor.

We proberen iets bijzonders te maken van het profielwerkstuk. We verbinden dat met ethiek. Het profielwerkstuk heeft een verplichte ethische paragraaf. Het profielwerkstuk is te verbinden met projecten op universiteiten. Zo hebben leerlingen onlangs een hart-longmachine nagebouwd.

25 % van de werktijd is keuzewerktijd, dit is 7-8 uur per week. De leerling kan kiezen wat hij wil, b.v. vakken waar hij zwak in is of juist waar hij heel goed in is. Hij kan samen met zijn docent een vak verdiepen. Je kan ook daarbij tijd vrijmaken voor activiteiten die privé belangrijk zijn. 25 % keuzewerktijd betekent variatie in lestijd en het uitdiepen van je eigen interesse.

5-6 keer per jaar hebben we klankbordgesprekken met leerlingen van elk leerjaar. Het boeiendst zijn de gesprekken in de laatste jaren. Populair onder hen is de grote ruimte voor de keuzewerktijd. 

Stedelijk Daltoncollege Zutphen

de heer Oscar Westers, coördinator Begaafdheidsprofielschool

Het Stedelijke Dalton College (SDC) is een Daltonschool en heeft dus drie peilers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Daltononderwijs betekent dat er veel keuze is in het lesprogramma. Verder is er een centrale rol voor de mentor. Het eerste en tweede jaar beginnen de lesdagen met een mentoruur.

Het SDC is een begaafdheidsprofielschool, sinds 2 jaar. Wij zijn lid van het vereniging begaafdheidsprofielscholen (BPS) waarvan 20-25 scholen deel uitmaken. Het is de bedoeling dat zij landelijk dekkend zijn. Dit platform betekent uitwisseling van expertise en borging van kwaliteit. Docenten gaan in wisselende samenstelling naar bijeenkomsten van het BPS. Van onze school mag kwaliteit verwacht worden als het gaat om onderwijs aan en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

De school kent een getalenteerdenproject, ook als het gaat om niet-cognitief getalenteerde leerlingen. Een leerling kan zich verdiepen in een vak naar keuze. Als wij het niet zelf in huis hebben, dan zoeken wij een geschikte docent die het vak wel kan geven (bv Chinees). Vooral onderbouwleerlingen hebben hier belangstelling voor.

Individueel versnellen is mogelijk. Docenten denken mee met vraagstukken. Wij zijn af van het idee om de bovenbouw in twee jaar aan te bieden, maar het geeft wel aan welke denkrichtingen er zijn. Talen kunnen goed versneld worden. Je kan dan een jaar eerder examen in doen.

Er zijn flexlessen in de bovenbouw. Het kan voor een leerling een zegen zijn lessen over te slaan. De betreffende leerlingen moeten wel toetsen maken en op papier maken wij afspraken over de vorderingen. We sluiten een soort contract af, waarbij de leerling belooft dat zijn prestaties minimaal hetzelfde niveau blijven. De mentor heeft hierbij een belangrijke rol.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) kan helpen bij onderpresteren. Er zijn gesprekken om de leerling weer te motiveren. Zelfkennis is hierbij een sleutelwoord. We proberen leerlingen uit te dagen, uit de tent te lokken. We hebben mooie voorbeelden van leerlingen die uit een dal zijn gekomen, mede door popgesprekken. Daarvoor is een popmentor.

Vakkenkeuze: breed vakkenaanbod voor de bovenbouw. Er zijn vakken die speciaal geschikt zijn voor hoogbegaafde leerlingen, zoals natuur, leven en technologie, wiskunde D, filosofie en olympiades. Er zijn ook contacten met Universiteiten.

Voor leerlingen uit groep 8 is er een programma 8 + met uitdagende projecten, in mei en juni. Dit is voor 40-50 ll, met ruim vwo-advies. Het zijn bij voorkeur leerlingen die naar het SDC willen, maar dat maken we niet hard. We stimuleren dat leerlingen op hun basisschool presenteren wat zij hebben geleerd.

De school staat op loopafstand van het station en is in de zomer te fietsen vanaf Deventer.

Gymnasium Apeldoorn

de heer Jan Willem Poortvliet, teamleider onderbouw

Gymnasium Apeldoorn: uitdagend en hoogstpersoonlijk

Uitdagend: Latijn & Grieks, Cambridge English, Capita Selecta, Differentiatie, Filosofie en drama als examenvakken.

Hoogstpersoonlijk: pedagogisch klimaat, kleinschalig, begeleiding, steunlessen, speciale zorg. We bieden kinderen niet zomaar allemaal keuzemogelijkheden. Het gymnasium is op zich al uitdagend. Dat is een goede basis om verder uit te groeien. We gaan uit van ‘bewezen’ onderwijs. Dat neemt niet weg dat er ook onderwijsvernieuwing plaatsvindt, maar we zijn daar wel voorzichtig mee en doen het alleen als wij weten dat het ook werkelijk een verbetering betekent.

Aan het begin van het jaar heeft de mentor een persoonlijk gesprek met de ouders van de leerlingen. We merken vaak dat er een last van de leerling valt als hij op het gymnasium komt. We hebben leerlingen van 150 verschillende basisscholen. Ze komen vaak alleen of met zijn tweeën van een basisschool. Een leerling ziet dat andere leerlingen ook iets kwetsbaars hebben, ook een beetje anders zijn dan anderen. Leerlingen zien dat ze onder ‘soortgenoten’ zijn. We proberen het etiket hoogbegaafdheid niet te gebruiken, dat niet expliciet te benoemen. Iedereen krijgt op hoog niveau les. Hoogbegaafde kinderen kunnen op een heel gewone manier meedraaien, uitzonderingen daargelaten.

Je kunt contact opnemen met school om een dag mee te draaien. Ouders kunnen ook een rondleiding krijgen.

De school is kleinschalig: er zijn 600 leerlingen op dezelfde locatie.

Twee leerlingen uit de 5e ondersteunen de mentor en helpen leerlingen die problemen hebben met leren.

We hebben niet veel protocollen, maar we proberen voor elk kind een oplossing te bieden als er problemen zijn.

Ook zeer getalenteerde leerlingen hebben soms een onderdeel waar ze niet zo goed in zijn. Hoogbegaafde  leerlingen zijn wel eens eenzijdig begaafd. Het zou jammer zijn dat deze kinderen niet naar een gymnasium zouden kunnen. De school biedt steunlessen op het gebied van wiskunde, grammatica en studievaardigheden. 2 uur in de week kunnen leerlingen ondersteuning krijgen als ze het nodig hebben, als er hiaten zijn. De school bepaalt de hiaten aan de hand van de Citotoets, aan de hand van gesprekken met school en met ouders en er zijn ook testjes van de eigen school. Steunlessen vinden plaats in kleine groepen, max 20 leerlingen.

Capita selecta: extra vakken (zie dia).

Toelatingseisen: relatief laag. Wij gaan in principe uit van het advies van de basisschool.

Verder: minimale score van 541 cito. Er is een plaatsingstoets als er geen cito-toets wordt afgenomen op school.

Naar aanleiding van vragen:

Aan het einde van klas 1 brengen wij een dringend schooladvies uit, als er ondanks de steunlessen hiaten in kennis en vaardigheden blijven.

Van de 107 leerlingen zijn er vorig jaar drie leerlingen van school gegaan en een leerling is blijven zitten. Meestal liggen deze aantallen iets hoger. Wij vinden het minder erg als iemand na klas 1 van school verandert, dan dat iemand in klas 4 strandt.

Er zijn geen tussenuren.

De school is gelegen 5 minuten fietsen vanaf het station.

De Waerdenborch Holten

de heer Jeroen de Ruiter, sectordirecteur onderbouw

De Waerdenborch in Holten: een school met aandacht. Persoonlijke aandacht voor iedere leerling en aandacht voor uitdagend onderwijs.

Wat is het kenmerkende van de Waerdenborch?

Vanaf klas 1 tot en met het eindexamen hebben we drie stromen:

  1. het technasium